Inleidingen

Nederlandstalige inleidingen, in volgorde van verschijnen
met eventuele link naar de tekst


André Lascaris, "Het dilemma van de navolging", De Bazuin (15 augustus 1980).

Louis van Bladel, "Geweld, religie, cultuur en christendom volgens René Girard", Streven (oktober 1980). Herdrukt in: Christelijk geloof en maatschappijkritiek (Antwerpen/Amsterdam: De Nederlandsche Boekhandel, 1980): 93-116.

Roel Kaptein, "Oorsprong en toekomst van de cultuur", Wending 38 (1983): 680-87.

André Lascaris, "De medemens als model en obstakel", Tijdschrift voor Theologie 24 (1984): 115-37.

Michael Elias, "Het culturele geheugen van René Girard", Intermediair 21: 49 (1985).

Roel Kaptein en André Lascaris, "Kunnen wij zonder zondebok?", Schrift 97 (1985): 1-40.

Roel Kaptein en Pieter Tijmes, De ander als model en obstakel. Een inleiding in het werk van René Girard (Kampen: Kok Agora, 1986).

Warrie Schuurman, "De cultuurkritiek van René Girard", doctoraalscriptie theologie UU (1986).

Michael Elias, "René Girard", in: Kritisch Denkerslexicon (red. H. Achterhuis, J. de Visscher en J. Sperna Weiland), 18 pp. (Alphen aan de Rijn: Samson, 1987, herziene versie 2002).

Frits de Lange, "Différence. Achtergronden bij René Girard", Gereformeerd Theologisch Tijdschrift (1987) 192-225.

Arnold Heumakers, "Subtiel als een slopershamer", De Volkskrant (9 januari 1987)

Chris van der Heijden, "De dolende ridder en andere voorbeelden. René Girard en de navolging als cultuuruiting", Vrij Nederland (7 maart 1987).

R. van Woudenberg en A. Zijlstra, "Waarheid en leugen bij René Girard", Radix 13 (1987): 66-79.

Meerten ter Borg, "René Girard en de begeerte", Intermediair 23: 4 (1987).

Korfage, Joanna, "Over de zondebok, de ander en de massa". Literatuurscriptie Culturele Antropologie UU (1994).

André Lascaris, Advocaat van de zondebok. Het werk van René Girard en het evangelie van Jezus (Hilversum: Gooi en Sticht, 1987).

Jan Populier, God heeft echt bestaan. Met René Girard naar een nieuw mens- en wereldbeeld (Tielt: Mimesis, 1993).

Sonja Pos, "Het ontstaan van vervolging en geweld. De opzienbarende visie van René Girard", Lust en Gratie 11: 2 (1995), 47-53.

Het zondebokmechanisme
(1995) Themanummer van Geweldloos Aktief. Met bijdragen van Hans Feddema, Irma Nijenhuis-Spruit, Herman Wiersinga, Sonja Pos, André Lascaris, Annego Hogebrink, Henriëtte Stratmann, Joan Elkerbout en José van Burink.

Bert Mosselmans en Ernest Mathijs, "René Girard, het zondebokmechanisme en het denken van Aristoteles", De Uil van Minerva. Tijdschrift voor Geschiedenis en Wijsbegeerte van de Cultuur 14: 3 (1998): 179-94.

Guido Vanheeswijck, "De plaats van René Girard in de hedendaagse filosofie", Filosofie 11: 4 (2001): 6-15.

Michael Elias, "De satan van René Girard", In de marge 3 (2001): 2-9.

Gerda van de Haar, Moreel lezen. De ontledende blik van René Girard, Liter 5 (2002) /21, 34-52.

Guido Vanheeswijck, "Elke mens heeft een God of een afgod: de visie van René Girard op religie en christendom", in: P. Jonkers e.a. (red.), God in Frankrijk: zes hedendaagse Franse filosofen over God (Budel: Damon, 2003), 67-93.

Hans Weigand, "René Girard", Beweging. Tijdschrift voor Reformatorische Wijsbegeerte 68 (1), 2004.

Willem Jan Otten,"René Girard en de crisis van het nagebootste verlangen" in NRC Handelsblad, maandblad M, september 2005.

Jan Geerts, "Religie en geweld. Een studie naar het denken van Rene Girard", scriptie Moderne Filosofie VU Amsterdam (2005).

Van Coillie, Geert, "Nabootsing, rivaliteit en religie. De nieuwe wetenschap over de oorsprong van mens en cultuur", in: Ruimte voor hart en geest (Uitgave van de Oud-leerlingenbond Klein Seminarie Roeselare, Jaarboek 2005), 11-49.

Yoram Stein, "Navolging is de sterkste menselijke drijfveer", Trouw, 24 januari 2006; "Mechanisme van zondebok voorkomt de totale oorlog", Trouw, 7 februari 2006; "De keus voor de vervolgden", Trouw, 21 februari 2006. [compilatie]

Ruud Welten, Inleidend college over René Girard, Vrije Universiteit, Wijsbegeerte en spiritualiteit, 11 mei 2006. 

Willem Jan Otten, "René Girard", in: Waarom komt u ons hinderen? (Amsterdam: Van Oorschot, 2006), 58-67. 

Anthony Tol, Over René Girard: mimesis, geweld, zondebok, religie. Tweedejaars college "Hedendaagse Stromingen in de Wijsbegeerte", Vrije Universiteit Amsterdam, 2007.