Studiekring

 

Bijeenkomsten
Vijf keer per jaar komen geïnteresseerden uit verschillende disciplines en met uiteenlopende achtergronden in Amsterdam op de VU bijeen om teksten te bespreken die van doen hebben met de mimetische theorie. Verschillende leden hebben de bijeenkomsten gebruikt om hun ideeën af te tasten voor een paper of proefschrift. In principe is iedere geïnteresseerde welkom om een bijdrage te leveren aan de discussie of een voordracht te houden. Neem contact op met de secretaris: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Stichting
Sinds oktober 2009 is de Girard Studiekring als Stichting geregistreerd. Het bestuur bestaat uit: dr. H. Weigand (voorzitter),  drs. P.B. Vorstenbosch (secretaris),  Hubert Darthenay (penningmeester), Rob Gast en Els Launspach.


De studiekring wordt financieel ondersteund door Imitatio en voorts door giften van particulieren.

Voor inlichtingen kunt u contact met het bestuur opnemen.

Donaties
U kunt de Stichting Girard Studiekring financieel ondersteunen door een gift over te maken op
ABN Amro rekening NL42ABNA0604772785
t.n.v. Girard Studiekring.

De Stichting Girard Studiekring beschikt over de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat u uw giften kunt aftrekken van de inkomstenbelasting.

Bij giften hoger dan het bedrag van € 90,= ontvangt de donateur het lidmaatschap van COV&R, wat tevens een abonnement op het halfjaarlijkse bulletin CONTAGION inhoudt. Verder is elke gift welkom.

De Stichting Girard Studiekring heeft geen winstoogmerk.

Gegevens t.b.v. ANBI

Naam
Stichting Girard Studiekring  (SGS)

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer
8213 82 196

Doelstelling
De doelstelling van de SGS is het bevorderen van de studie, de ontwikkeling en de toepassing van de cultuurtheorie ontworpen door René Girard, en door zijn leerlingen uitgewerkt tot "mimetische theorie”.

Hoofdlijnen van het beleidsplan
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:
- het organiseren van studiebijeenkomsten die het doel van de stichting bevorderen
- het ondersteunen van personen die onderzoek verrichten en onderwijs verzorgen in de mimetische theorie
- het samenwerken in (inter-)nationaal verband met personen en instellingen voorzover dit het doel van de stichting bevordert, waaronder:
  - COV&R
  - Imitatio
- het onderhouden van een website met de naam www.girard.nl

De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:
- subsidies, donaties en andere bijdragen: voor het bijwonen van de bijeenkomsten, inclusief Kringdag, wordt € 20,= per jaar gevraagd.  Daarnaast is het mogelijk donateur te worden voor € 30. Voor € 90 is een donateur tevens lid van COV&R.
- schenkingen
- alle andere verkrijgingen en baten

Beloningsbeleid
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij kunnen wel aanspraak maken op de vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Uitgeoefende activiteiten 2014
In de loop van 2014 heeft de SGS een vijftal studiebijeenkomsten georganiseerd. Voor een overzicht kijk hier.  

Op 8 maart 2014 is er door de SGS opnieuw een “kringdag” georganiseerd. Leden konden op deze dag een korte presentatie geven over een onderwerp naar keuze. Tevens is afscheid genomen van Thérèse Onderdenwijngaard alssecretaris. Zij wordt opgevolgd door Jacob Oeverbeek.

Op 14 november is in samenwerking met VU-connect de eerst Girardlezing georganiseerd. Deze lezing werd gegeven door Hans Achterhuis - voor een verslag, kijk hier.

Er is verder gewerkt aan het ontwikkelen van lesmateriaal ten behoeve van het middelbare onderwijs. Er wordt gedacht om een introductie tot de mimetische theorie te combineren met lessen Engels, met als onderwerp William Shakespeare.

Financieel overzicht 2014
Realisatie 2014
Begroting 2015

 

Uitgeoefende activiteiten 2013

In de loop van 2013 heeft de SGS een vijftal studiebijeenkomsten georganiseerd. Voor een overzicht kijk hier.  

Op 1 maart 2013 heeft de SGS een “kringdag” georganiseerd. Naast het uitwisselen van beleidsinformatie tussen bestuur en leden, werd op deze dag de gelegenheid geschapen aan alle leden uit te leggen op welke manier zij zich persoonlijk bij de Mimetische Theorie betrokken voelen.

Hans Achterhuis en Nico Koning hebben de SGS het verzoek gedaan te reflecteren over het boek over geweld dat in 2014 gepubliceerd zal worden. Binnen de SGS is een debat gevoerd en de terugkoppeling naar de auteurs vond plaats in de vorm van een extra bijeenkomst op 10 oktober 2013. Om meer hierover te lezen klik hier.

Er zijn initiatieven ontwikkeld met als doel lesmateriaal voor de mimetische theorie te creëren voor leerlingen in het middelbare onderwijs. Daarbij worden ook de mogelijkheid onderzocht om met behulp van de internationale contacten tot een curriculum te komen.

De SGS is vertegenwoordigd in de board van COV&R. In 2013 werd Thérèse Onderdenwijngaard opgevolgd door Joachim Duyndam.