AlgemeenNaam
Stichting Girard Studiekring  (SGS)

 

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer
8213 82 196

 

Doelstelling
De doelstelling van de SGS is het bevorderen van de studie, de ontwikkeling en de toepassing van de cultuurtheorie ontworpen door René Girard, en door zijn leerlingen uitgewerkt tot "mimetische theorie”.

 

Hoofdlijnen van het beleidsplan
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:
- het organiseren van studiebijeenkomsten die het doel van de stichting bevorderen
- het ondersteunen van personen die onderzoek verrichten en onderwijs verzorgen in de mimetische theorie
- het samenwerken in (inter-)nationaal verband met personen en instellingen voorzover dit het doel van de stichting bevordert, waaronder:
  - COV&R
  - Imitatio
- het onderhouden van een website met de naam www.girard.nl

De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:
- subsidies, donaties en andere bijdragen: voor het bijwonen van de bijeenkomsten, inclusief Kringdag, wordt € 20,= per jaar gevraagd.  Daarnaast is het mogelijk donateur te worden voor € 30. Voor € 90 is een donateur tevens lid van COV&R.
- schenkingen
- alle andere verkrijgingen en baten

 

Beloningsbeleid
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij kunnen wel aanspraak maken op de vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

 

Activiteiten

2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

20142013