Serie artikelen over Girard in blad Sophie

Speciale aandacht aan de op 4 november 2015 overleden René Girard in het blad Sophie, een uitgave van de Stichting voor Christelijke Filosofie. Onder de titel ‘De geschiedenis van de Parakleet’ is een tekst van Girard zelf in het blad opgenomen - een hoofdstuk uit zijn boek De zondebok. ‘Mimeseverbreding’ is een van de termen die Nico Koning bezigt in zijn artikel ‘Het is de triomf van de terrorist om als gelijke erkend te worden’. Daarmee doelt Nico Koning, die samen met Hans Achterhuis De kunst van het vreedzame vechten heeft geschreven, onder andere op de rol die sociale media spelen in gebeurtenissen zo divers als de Arabische Lente en de massale toeloop op het feestje in Haren in 2012. ‘Een feestje,’ schrijft Koning ‘is in principe geen ondeelbaar goed, maar door de massaliteit van het verlangen ontstaat een schaarsteprobleem.’ Het thema schaarste wordt ook genoemd in het artikel ‘Begeerte heeft ons aangeraakt’ van Hans Weigand. Schaarste is in het mimetische denken geen uitgangspunt, maar een gevolg van de manier waarop begeerten zich vermenigvuldigen. Maar naast een toeëigeningsbegeerte kun je ook denken in termen van wat Hans Weigand een “creatieve begeerte” noemt, een verlangen naar delen of geven, een begeerte die eveneens aan mimese onderhevig is. ‘Mensen worden geen Brüder’ is de titel van een artikel Frank Mulder waarin een van de centrale inzichten van de mimetische theorie opnieuw wordt benadrukt: hoezeer nabootsing tot rivaliteit kan leiden. Frank Mulder laat een aantal wetenschappers aan het woord die zich met de mimetische theorie bezighouden, zoals Melanie van Oort, Joachim Duyndam en Benoît Chantre met wiens woorden Mulder ook eindigt: “We moeten bewonderen zonder te imiteren. De hele wereld wil dat we onszelf met andere vergelijken. Blijf weigeren.”