Islamitische Staat voert de toon in eerste Girardlezing

- verslag van de Girardlezing van Hans Achterhuis op 14 november 2014 -

  • Klik hier voor de tekst van de lezing

 

In het goed gevulde Auditorium van de Vrije Universiteit van Amsterdam gaf Hans Achterhuis op vrijdag 14 november de eerste Girardlezing. De mimetische theorie is voor het onlangs gepubliceerde boek dat Hans Achterhuis samen met Nico Koning heeft geschreven, De kunst van het vreedzaam vechten, een zeer belangrijke inspiratiebron geweest, en het denken van René Girard is in dit boek dan ook prominent aanwezig. Met de zinsnede “staande op schouders van reuzen” – een al ouder spreekwoord dat met name bekend is geworden door Isaac Newton – greep Achterhuis de Girardlezing aan om zowel zijn bewondering voor Girard te uiten, alsook duidelijk te maken dat hij steeds een kritische afstand tot Girard en de mimetische theorie wil bewaren.

Het samenvatten van een complexe lezing als die van Hans Achterhuis is niet zonder risico’s. Achterhuis ging onder andere uitgebreid in op een kritiek uit 1964 van René Girard op L’Étranger van Albert Camus. Daarnaast steggelde hij met Girard over de vraag of het het Christendom wel is dat steeds zo sterk wijst op de onzinnigheid van alle geweld. Ook de Grieken wisten dat oorlogen vaak "nergens" over gaan, zoals Achterhuis met passages uit teksten van Homerus, Plato en Euripides wist aan te tonen.

Maar misschien kunnen we toch zeggen dat het belangrijkste verschil tussen Achterhuis en Girard bestaat in de manier waarop zij de moderniteit ervaren of waarderen. Terwijl Girards visie de apocalyptische dichtregels van W.B. Yeats Things fall apart; the centre cannot hold in herinnering roepen, ervaart Achterhuis de moderniteit als juist een wereld waarin je kunt leren hoe rivaliteiten en tegenstellingen niet tot het einde toe, tot moord en doodslag, hoeven door te escaleren. Tegenover de bijna gewisse apocalypse van Girard stelt Achterhuis een wereld vol nieuwe kansen in het verschiet. 

 

 

Achterhuis sloot af met een aantal opmerkingen over IS, een recent geweldsfenomeen dat op haar beurt een vraag omtrent geweldadige reacties oproept, een vraag die de gemoederen in deze tijd zeer bezig houdt. In krantenrecensies is regelmatig opgemerkt dat Achterhuis en Koning de publicatie van De kunst van het vreedzaam vechten zeer goed getimed hebben, maar natuurlijk is alles (als in elk project van lange adem) al weer in een andere tijd begonnen en staan de auteurs nu voor de opgave hun beschouwingen anno vandaag verder te verdedigen. Heeft de tijd Achterhuis en Koning al ingehaald of niet? Moet een boek dat geconcipieerd is in een betrekkelijke politieke rust nu al geamendeerd worden?

In zijn bespreking van de Islamitische Staat hield Achterhuis vooralsnog vast aan de standpunten die hij in een ander tijdperk had ingenomen. Buiten de tekst van zijn lezing, citeerde hij zelfs met misprijzen een recent krantenartikel waarin werd gezegd dat er met alle facties in de wereld gesproken kan worden, maar nooit met de IS. O jee, hoor je de vredes-apostelen dan denken, of ze nu christelijk zijn, Girardiaans zijn of een Sonderweg à la Achterhuis volgen – doen wij nu iets verkeerd, speelt de verschrikkelijke westerse arrogantie ons weer parten, zijn we niet weer opnieuw zondebokken aan het aanwijzen? Maar denk ook na over het alternatief – gaan praten met de IS? Nu al? Is dat wat de kunst van het vreedzaam vechten voorstaat? Hoor ik het goed? Dat je moordend en verkrachtend de wereld over kunt gaan en dat je altijd, of al heel snel, mag rekenen op mensen die met je willen praten en je uitzinnige destructiviteit serieus willen nemen? 

De drie respondenten hadden ieder op hun manier grote moeite met Achterhuis’ vreedzame voorstel. Govert Buijs noemde de geschiedschrijving van Achterhuis & Koning nogal plat, en trok daarin een vergelijking met het positivisme van Auguste Comte. Hij klaagde over de manier waarop bij Achterhuis en Koning alles door een secularistische moderniteits-wringer moet worden gehaald. Daarnaast kon Buijs niet meegaan in het bij Achterhuis bijna categorische vredesaanbod, opmerkend dat er zich zeer perfide, gewelddadige ideologieën kunnen ontwikkelen, waartegenover, zeker als die een grote invloed dreigen te krijgen, tegengeweld onontkoombaar is. Het toonvoorbeeld is hierbij natuurlijk het nazisme in de 20ste eeuw. IS en nazisme, dat is geen overtrokken vergelijking. Er zijn zelfs al commentatoren die hebben geschreven dat IS erger en zorgwekkender is dan het nazisme, omdat de nazi's hun misdaden altijd nog probeerden te verdoezelen in plaats van uit te schreeuwen.

De tweede respondent was Dieuwertje Kuijpers die zich niet werkelijk in de filosofische theorievorming rondom geweldsprocessen, laat staan de mimetische theorie en de respons van Achterhuis daarop leek te hebben verdiept. Desalniettemin was haar bijdrage zeer welkom omdat zij detailkennis had over het conflict rondom de IS, en – eerder in een praktische dan in een ideologische teneur – uittekende hoezeer de Soennitische moslims, die nu in het gebied wonen waar IS de scepter zwaait, in een soort val zijn gelopen die juist door Westerse interventies is ontstaan. Haar bijdrage deed het gevoel rijzen dat we in al onze prachtige discussies over geweld, of, nog mooier, het afzien van geweld, we nog wel steeds heel erg bezig zijn met onszelf.

En ook in de bijdrage van respondent Mark van Vugt ging het over de IS. Zijn focus lag op het gevoel van eigenwaarde bij jihadstrijders. De context van zijn respons was een mengeling van antropologie en evolutiebiologie, zodat de chimpansees uit het werk van Frans de Waal ook nog eens in deze discussie voorbij mochten komen. Het verhaal van de jihadstrijder, zei van Vugt, is nu het verhaal van de reis van een loser in Almere naar de held op het IS-slagveld. Deze statusbedeling zou in de ogen van van Vugt omgekeerd moeten worden – dat wil zeggen – jonge mannen met een moslim-achtergrond zouden een werkelijke plaats moeten krijgen in onze maatschappij, en meer nog binnen islamitische leefwerelden waaraan ze hun eigenwaardebeelden voor het grootste gedeelte ontlenen. Inderdaad, het is onmogelijk een sociaal-politiek fenomeen als jihadisme te begrijpen zonder na te denken over status of gevoelens van eigenwaarde. Het vraagstuk van de statusbedeling en statusontlening en het vraagstuk van de mimese liggen zeer dicht bij elkaar.

Voor een echte beantwoording over vragen hoe we nu met verder moeten met de IS, of over de houdbaarheid van de ideeën die Nico Koning en Hans Achterhuis in hun boek naar voren brengen, is het misschien nu nog te vroeg. Wel zullen Girardiaanse inzichten steeds een onmisbare component vormen in deze discussie. 

Berry Vorstenbosch

  

← Girardlezingen

 

 
 
 
 
 
 

Vervolgsessie op Girardlezing

Op 14 november vindt de eerste Girardlezing in het Nederlandse taalgebied plaats. Deze lezing wordt georganiseerd in een samenwerkingsverband tussen de Girard Studiekring en VU-Connect en zal worden gegeven door Hans Achterhuis aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Voor bezoekers die verder willen doorpraten over de lezing zal de Girard Studiekring bij voldoende belangstelling een vervolgsessie organiseren. In deze sessie kunnen onderwerpen die door Hans Achterhuis zijn aangesneden verder worden uitgediept. Ook bestaat hierin de mogelijkheid om verder van gedachten te wisselen over het thema "geweld" dat in de mimetische theorie altijd bijzondere aandacht heeft. 

Belangstellenden kunnen zich hier aanmelden.

 

Eerste Girardlezing door Hans Achterhuis

Naar aanleiding van zijn nieuwste, samen met Nico Koning geschreven boek De kunst van het vreedzaam vechten, zal de bekende filosoof Hans Achterhuis op 14 november een publieke lezing verzorgen aan de Vrije Universiteit. De titel van de lezing is Geweld is geen optie!

In 2011 werd Hans Achterhuis uitgeroepen tot Denker des Vaderlands, een rol die hij tot 2013 heeft vervuld. Hij publiceerde verschillende boeken, o.a. over geweld, over techniek en utopie, en over schaarste. Naast filosofen als Hannah Arendt, Ivan Illich en Michel Foucault heeft hij zich ook in belangrijke mate laten inspireren door het werk René Girard. De theorie van Girard speelt ook in het nieuwste boek een prominente rol.

De lezing van Hans Achterhuis, die zal plaatsvinden op 14 november op de Vrije Universiteit Amsterdam, zal de eerste zijn in een reeks van Girardlezingen die jaarlijks zullen worden georganiseerd door de Stichting Girard Studiekring en de Vrije Universiteit (VU Connect). Kijk hier voor meer informatie. 

COV&R 2014 in Duitsland

De volledige titel van COV&R 2014 luidt:

"Battling to the End" 1914-2014
The Escalation of Violence and Victimization
René Girard and Jean-Luc Marion

De conferentie zal in het teken staan van de Eerste Wereldoorlog, die dit jaar precies een eeuw geleden begon. Voor velen is het met name deze oorlog welke openbaarde wat voor een enorme omvang het menselijke geweld kan aannemen. Speciale aandacht zal uitgaan naar Girards laatste werk Battling to the End (Achever Clausewitz) waarin hij het spoor van deze “openbaring” verder terugtraceert naar onder andere de Frans-Duitse oorlogen in de 18e en 19e eeuw en het werk Vom Kriege van Pruissisch generaal en militair theoreticus Carl von Clausewitz.

In het aangezicht van de mogelijkheid tot totale vernietiging wijst Girard op de noodzaak van een “andere vorm van rationaliteit”, een andere manier van denken die niet meer gestuurd wordt door mimetische rivaliteit en de mogelijkheid van ongelimiteerde escalatie. De raakvlakken die hierin blijken te bestaan met het denken van Jean-Luc Marion en diens “reductie van de gave” vormen het hoofdthema van COV&R 2014. Op internet zijn diverse lezingen te vinden van Jean-Luc Marion, die op de conferentie ook zelf aanwezig zal zijn.

COV&R 2014 zal dit jaar plaatsvinden van 21 tot 24 juli (let op – dit is van maandag tot en met donderdag) in het Bildungszentrum Kardinal-Döpfner-Haus in het Beierse plaatsje Freising, niet ver boven München. Voorstellen voor presentaties kunnen tot 15 maart worden ingediend. Aanmelden is mogelijk vanaf 3 maart. Kijk voor meer gedetailleerde informatie op de website van COV&R 2014.

Introductie Mimetische Theorie in Tilburgse Zomerschool

In de Zomerschool van de Tilburgse Universiteit is een introductiecursus over de Mimetische Theorie opgenomen onder de titel Deceit and Desire: René Girards Mimetic Theory, an introduction. De mimetische theorie heeft een sterk interdisciplinair karakter en kent toepassingsgebieden zo verschillend als theologie, filosofie, antropologie, psychologie, literaire studies en – met de ontdekking van spiegelneuronen – ook de biologie. Het interdisciplinaire karakter van de Mimetische Theorie zal in deze cursus nadrukkelijk aan de orde komen.

Vanuit de Girard Studiekring en de internationale organisatie Imitatio is er in het recente verleden tweemaal  (2010 en 2012) met groot succes een 14-daagse zomerschool georganiseerd. Dit succes was niet in het minst te danken aan de contacten die vanuit de Girard Studiekring onderhouden worden met internationale kopstukken in de wereld van de verbreiding van de Mimetische Theorie, zoals daar zijn: James Alison, Paul Dumouchel, Sandor Goodheart, Mark Anspach, Benoît Chantre en Nicolaus Wandinger.

Cursusleider Hans Weigand is werkzaam in de systeemtheorie aan de Tilburgse Universiteit. Hans Weigand is ook de vervaardiger van de Nederlandse vertaling van René Girards eerste grote studie onder de titel De romantische leugen en de romaneske waarheid – een Nederlandse titel waarin de woorden van de oorspronkelijke Franse titel letterlijk bewaard bleven. De Engelse vertalers hebben daar niet in kunnen slagen, en hebben Girards eersteling vertaald met Deceit, Desire and the Novel – een frase die een eigen leven is gaan leiden – zoals aan de titel van de cursus te zien is.

De cursus richt zich op studenten met minimaal twee jaar opleiding in een relevante discipline. Het maximum aantal deelnemers van de cursus bedraagt 20. Voor verdere details: kijk op de cursuspagina van de Tilburgse Universiteit.